•   Doprava ZADARMO nad 70 EUR
  •   Odborné poradenstvo
  •   Kvalitný český výrobca
  •   Pozáručný servis

Všeobecné obchodné podmienky

Minimálne množstvo tovaru pre objednanie a ceny dopravnej viď Dodacie a platobné podmienky, ktoré sú tiež súčasťou uzatváraných zmlúv.

Zakaznik

Zákazník poskytuje predajcovi dobrovoľne svoje osobné údaje a súhlasí s ich následným spracovaním obchodnej galérie.
Zakazník iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu obchodných transakcií. Podanie objednávky zakazník potvrdzuje, že sa jednoznačne a bez ťažkostí vyžaduje s obchodnými podmienkami, rozumie im a súhlasí s nimi.

Zákazník spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“) je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ (ďalej len „podnikateľ“).
Za podnikateľa považuje tiež každú osobu, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľ vyhlasuje, DPH.

Základné informácie

Obchodné podmienky sú platné pre všetok nákup realizovaný v e-shope bauprima.cz. Tieto podmienky definujú práva a povinnosti e-shopu a práva a povinnosti zákazníkov a dodávateľa.

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníkov s ich výslovným súhlasom. Používaním tohto internetového obchodu súhlasí zákazník so zhromažďovaním a používaním informácií o zákazníkoch a jeho nákupoch a zasielaním obchodných oznámení, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu. Všetky osobné údaje sú použité iba na realizáciu obchodnej transakcie a podľa pravidiel, ktoré zvolil a odsúhlasil zákazník pri vyplnení objednávkového formulára. Všetky osobné údaje sú prevádzkovateľom e-shopu spravované s najväčšou opatrnosťou a starostlivosťou s ohľadom na práva a potreby zákazníkov. Pokiaľ zákazník prejaví záujem, môže mu prevádzkovateľ e-shopu zasielať rôzne ponuky a propagačné materiály. Zákazník má možnosť túto službu nevyužiť. Prevádzkovateľ získané osobné údaje zhromažďuje iba z dôvodu jednoduchšej komunikácie so zákazníkom a realizácie obchodu, prevádzkovateľ tieto údaje neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe alebo spoločnosti. Svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov môže zákazník kedykoľvek odvolať a prevádzkovateľ je povinný jeho žiadosti vyhovieť.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru

Vystavenie tovaru v nákupnej galérii nie je ponukou, ale iba výzvou na podanie ponuky. Ponuku podáva kupujúci zaslaním objednávky. Doručenie objednávky predávajúci potvrdí automatickým emailom, ktorý nie je prijatím ponuky. Následne musí dodávateľ objednávku potvrdiť kupujúcemu alebo odmietnuť, potvrdením objednávky je uzatvorená kúpna zmluva. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Všetky objednávky a ich výslovné potvrdenie sú záväzné a Prevádzkovateľ e-shopu sa zaväzuje dodať objednaný tovar spôsobom uvedeným v potvrdenej objednávke. Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, pokiaľ zákazník opakovane objednaný tovar neodoberá, bez uvedenia dôvodu ho opätovne vracia alebo nespĺňa iné podmienky nevyhnutné na realizáciu obchodu. Tovar v e-shope je určený spotrebiteľom aj podnikateľom pri ich podnikateľskej činnosti. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za dostupnosť všetkých vystavovaných produktov, všetok tovar je vystavovaný s výhradou vyčerpania zásob. Pre všetky objednávky platí povinnosť vyplniť riadne a starostlivo objednávkový formulár. Zákazník je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje v objednávkovom formulári. Zákazník uvedie, či tovar kupuje ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Zákazník je prehľadne a zrozumiteľne informovaný o cenách všetkých produktov aj o celkovej cene, ktorá zodpovedá jeho nákupu prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí so všetkými podmienkami. Spôsob dopravy objednaného tovaru a spôsobu jeho hradenia je na rozhodnutí dodávateľa.

Zrušenie objednávky

Zákazník a dodávateľ majú právo bez akéhokoľvek dôvodu od transakcie odstúpiť a to až do okamihu potvrdenia objednávky prevádzkovateľom e-shopu. Zrušenie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možné iba po dohode oboch strán zúčastnených v zmluvnom vzťahu, to znamená dodávateľom a zákazníkom.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Rozhodujúci je dátum odoslania tovaru. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktorý bol zakúpený osobným odberom u dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.

Vrátenie tovaru sa uskutoční výlučne na náklady a nebezpečenstvo zákazníka na adresu dodávateľa.

Dôležité upozornenie!

Aby dodávateľ vrátil kúpnu cenu späť, musia byť splnené tieto podmienky:

Tovar musí byť vrátený kompletný av pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov.

Spôsob doručenia vybraného tovaru zákazníkovi

Spôsob dopravy vybraného tovaru určuje prevádzkovateľ e-shopu s ohľadom na povahu tovaru a vhodnosť spôsobu prepravy a prepravnej kapacity. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby výber dopravy vykonal dodávateľ. Náklady na prepravu sú uvedené v sekcii Dodacie a platobné podmienky. Zákazník je zodpovedný za prekontrolovanie dopraveného tovaru, pokiaľ je tovar alebo obal balíka viditeľne poškodený, je zákazník povinný prekontrolovať obsah zásielky spoločne s osobou doručovateľa av prípade poškodenia produktu postupovať za účasti doručovateľa spísať reklamačný protokol. V prípade, že tovar je dopravený poškodený vinou dopravcu a zákazník neprekontroloval stav doručeného tovaru, nemôže prevádzkovateľ e-shopu poskytovať žiadnu náhradu.

Dodanie tovaru

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky. Zákazník bude o realizácii obchodu pravidelne informovaný. Rýchlosť a spôsob dopravy tovaru záleží na zákazník zvolenom spôsobe dopravy. Objednaný produkt sa považuje za doručený v okamihu doručenia na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade dodávky nad 10.000 Kč je dodávateľ oprávnený požadovať doklady na preukázanie totožnosti zákazníka.

Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený.

Platby a hradenie tovaru

E-shop poskytuje niekoľko možností hradenia objednaného tovaru. Zvolený spôsob úhrady tovaru je v kompetencii dodávateľa. Zásielka obsahuje vždy daňový doklad. Podnikatelia sú povinní uviesť svoje IČO, DIČ, údaj o zápise v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom zozname, prípadne doložiť osvedčenie o podnikateľskej činnosti a registráciu k DPH.

Zákazník preberajúci tovar

Zákazník podpísaním dodacieho listu potvrdzuje, že doručený tovar zodpovedá jeho objednávke a bol doručený nepoškodený.

Na neskoršie reklamácie nie je možné brať ohľad. Je preto v záujme zákazníka sa presvedčiť, že objednaný tovar nemá poškodený obal (mechanicky ani žiadnym iným spôsobom) pri jeho prevzatí za účasti prepravcu. V opačnom prípade treba spísať o poškodení zásielky protokol s poverenou osobou dopravcu. V takom prípade má zákazník nárok na zľavu alebo výmenu tovaru.

Záruka a postup v zodpovednosti za vady

Ako záručný list pre každý produkt slúži daňový doklad. Záruka sa počíta odo dňa doručenia a prevzatia zásielky koncovým zákazníkom. Záruku je možné uplatniť iba v súlade so záručnými pravidlami konkrétneho výrobku.

Záručná doba uvedená u všetkých produktov v e-shope pre spotrebiteľov a riadi sa občianskym zákonníkom a je 2 roky od dodania. Záručná doba pre podnikateľov je 1 rok od dodania tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím, nedodržaním odporúčaných pracovných postupov, nevhodným skladovaním tovaru alebo vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na veci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady.
Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Všetky pravidlá reklamácie v e-shope sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

Lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľom je tridsať dní.

Stornovanie objednávky alebo odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť v každom prípade, keď dodávateľ nesplní svoje záväzky vzniknuté potvrdením záväznej objednávky o viac ako 30 dní. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy iba do okamihu odoslania objednaného tovaru na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť iba v prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V každom takom prípade je dodávateľ povinný zákazníka informovať a konzultovať s ním ďalší postup. Pri odstúpení od zmluvy je zákazník povinný zaslať v tomto zmysle elektronicky písomné vyjadrenie na kontaktnú adresu e-shopu a uviesť všetky potrebné údaje a doložiť všetky potrebné doklady. Tovar zaslaný zákazníkom späť k dodávateľovi musí byť zaslaný kompletne, v nepoškodenom stave, vrátane všetkých potrebných dokladov a pokiaľ možno v originálnom obale. V prípade, že vrátený tovar je poškodený, alebo z iného dôvodu vzniknú dodávateľovi výdavky s uvedením produktu do pôvodného stavu, je zákazníkovi vrátená čiastka znížená o náhradu vzniknutej škody a náklady spojené s vrátením tovaru podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 g) Občianskeho zákonníka. Pokiaľ sú splnené všetky podmienky pre vrátenie tovaru, dodávateľ vráti kúpnu cenu na účet zákazníka najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru.

Záver

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Zmluvná strana, ktorá je spotrebiteľom môže pre mimosúdne vyriešenie prípadných sporov zo zmluvy využiť služby http://www.vasestiznosti.cz.

Miestom pre prípadné riešenie súdnych sporov je vecne a mieste príslušný súd podľa sídla dodávateľa.

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetky strany realizovaných transakcií, ako pre koncového zákazníka tak, pre dodávateľov ako prevádzkovateľov e-shopu. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť, pričom sa zaväzuje o všetkých zmenách v obchodných podmienkach včas a zreteľne informovať na stránkach e-shopu.