•   Doprava ZDARMA nad 1000 Kč
  •   Odborné poradenství
  •   Kvalitní český výrobce
  •   Pozáruční servis

Všeobecné obchodní podmínky

Minimální množství zboží pro objednání a ceny dopravného viz Dodací a platební podmínky, které jsou také součástí uzavírané smlouvy.

Zákazník

Zákazník poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním obchodní galerií.
Zákazník poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje,
že se důkladně a bez obtíží seznámil s obchodními podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Zákazník spotřebitel nebo jen spotřebitel (dále jen “spotřebitel”) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel (dále jen “podnikatel”).
Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností
či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel prohlašuje,
že bude po celou dobu trvání smluvního vztahu bude udržovat v platnosti registraci k dani z přidané hodnoty, pokud je plátcem DPH.

Základní informace

Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v e-shopu bauprima.cz.
Tyto podmínky definují práva a povinnosti e-shopu a práva a povinnosti zákazníků a dodavatele.

Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků s jejich výslovným souhlasem. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o zákaznících a jeho nákupech a zasíláním obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil
a odsouhlasil zákazník při vyplnění objednávkového formuláře. Veškerá osobní data jsou provozovatelem e-shopu spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků. Pokud zákazník projeví zájem, může mu provozovatel e-shopu zasílat různé nabídky a propagační materiály. Zákazník má možnost tuto službu nevyužít. Provozovatel získané osobní údaje shromažďuje pouze
z důvodu snadnější komunikace se zákazníkem a realizace obchodu, provozovatel tyto údaje nepředává žádné další osobě nebo společnosti. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoli odvolat a provozovatel je povinen jeho žádosti vyhovět.

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží

Vystavení zboží v nákupní galerii není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Doručení objednávky prodávající potvrdí automatickým emailem, který není přijetím nabídky. Následně musí dodavatel objednávku potvrdit kupujícímu nebo odmítnout, potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré objednávky a jejich výslovní potvrzení jsou závazné a Provozovatel e-shopu se zavazuje dodat objednané zboží způsobem uvedeným v potvrzené objednávce. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez uvedení důvodu jej opětovně vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Zboží v e-shopu je určeno spotřebitelům i podnikatelům při jejich podnikatelské činnosti.  Provozovatel však neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavováno s výhradou vyčerpání zásob. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Zákazník je povinen uvést úplné a pravdivé údaje v objednávkovém formuláři. Zákazník uvede, zda zboží kupuje jako spotřebitel nebo jako podnikatel v souvislostí se svojí podnikatelskou činností. Zákazník je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a způsobu jeho hrazení je na rozhodnutí dodavatele.

Zrušení objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce odstoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem e-shopu. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných ve smluvním vztahu,
to znamená dodavatelem a zákazníkem.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodující je datum odeslání zboží. Toto ustanovení se týká zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem u dodavatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce
(poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.
Vrácení zboží se uskuteční výlučně na náklady a nebezpečí zákazníka na adresu dodavatele.

Důležité upozornění!
Aby dodavatel vrátil kupní cenu zpět, musí být splněny tyto podmínky:

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů. Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny

Způsob doručení vybraného zboží zákazníkovi

Způsob dopravy vybraného zboží určuje provozovatel e-shopu s ohledem na povahu zboží a vhodnost způsobu přepravy a přepravní kapacity. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že  souhlasí s tím, aby výběr dopravy provedl dodavatel. Náklady na přepravu jsou uvedeny v sekci Dodací a platební podmínky. Zákazník je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je zákazník povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat za účasti doručovatele sepsat reklamační protokol. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinou dopravce
a zákazník nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže provozovatel e-shopu poskytovat žádnou náhradu.

Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Zákazník bude o realizaci obchodu pravidelně informován. Rychlost a způsob dopravy zboží záleží na zákazník zvoleném způsobu dopravy. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě dodávky nad 10.000 Kč je dodavatel oprávněn požadovat doklady k prokázání totožnosti zákazníka.

Platby a hrazení zboží

E-shop poskytuje několik možností hrazení objednaného zboží. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci dodavatele. Zásilka obsahuje vždy daňový doklad. Podnikatelé jsou povinni uvést své IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném seznamu, popřípadě doložit osvědčení o podnikatelské činnosti a registraci k DPH.

 Zákazník přebírající zboží

Zákazník podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené.
Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu zákazníka se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem) při jeho převzetí za účasti přepravce. V opačném případě je třeba sepsat
o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží.

Záruka a postup v odpovědnosti za vady

Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad. Záruka se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky koncovým zákazníkem. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku.
Záruční doba uvedená u všech produktů v e-shopu pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem a činí 2 roky od dodání. Záruční doba pro podnikatele činí 1 rok od dodání zboží. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím, nedodržením doporučených pracovních postupů, nevhodným skladováním zboží nebo vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí
    nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Všechny pravidla reklamace v e-shopu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Lhůta pro vyřízení reklamace spotřebitelem je třicet dní.

Stornování objednávky nebo odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit v každém případě, kdy dodavatel nesplní svoje závazky vzniklé potvrzením závazné objednávky
o více než 30 dnů. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání objednaného zboží na adresu uvedenou
v objednávkovém formuláři. Dodavatel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednané zboží není k dispozici nebo se výrazně změnila jeho cena. V každém takovém případě je dodavatel povinen zákazníka informovat a konzultovat s ním další postup. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat v tomto smyslu elektronicky písemné vyjádření na kontaktní adresu e-shopu a uvést všechny potřebné údaje a doložit všechny potřebné doklady. Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně,
v nepoškozeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a pokud možno v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka snížena
o náhradu vzniklé škody a náklady spojené s navracením zboží dle ustanovení § 1820 odst. 1 g) občanského zákoníku. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí kupní cenu na účet zákazníka nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží.

Závěr

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smluvní strana, která je spotřebitelem může pro mimosoudní vyřešení případných sporů ze smlouvy využít služby http://www.vasestiznosti.cz.

Místem pro případné řešení soudních sporů je věcně a místě příslušný soud podle sídla dodavatele.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro koncového zákazníka tak, pro dodavatele jako provozovatele e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách e-shopu.